Milieu-impact gemeten

Wij meten de milieudruk en CO2-footprint per medewerker sinds 2015 met de Milieubarometer, een instrument dat door meer dan 2.500 bedrijven wordt gebruikt. Sinds dat jaar wordt ook ons zakelijk en woon-werkverkeer op deze wijze geregistreerd. In de grafiek valt op dat 2017 een daling van de milieudruk heeft per medewerker, een belangrijke reden is de personeelsgroei over 2017. Toch valt er nog wel iets gedetailleerder te rapporteren:

  • er is meer elektriciteit ingekocht en minder zelf opgewekt door de eigen zonnepanelen;
  • er is minder aardgas verbruikt;
  • minder km woon-werkverkeer met het OV, meer met de fiets;
  • minder km zakelijk verkeer OV, maar meer met de deelauto;
  • meer korte vliegreizen, maar toch minder km. dan vorig jaar;
  • meer papierverbruik, maar de toename per fte valt mee.

Onze CO2-footprint bedraagt grofweg 1/3 vergeleken met het branchegemiddelde voor kantoren in Nederland.

Geringe milieudruk t.o.v. branchegemiddelde

De effecten van ons woon-werkverkeer zijn voor het eerst vanaf 2015 berekend. De milieuscore van CE Delft (kolom 7, incl. vervoer) wordt in de Milieubarometer afgezet tegen het branchegemiddelde (kolom 8). 

Groene en grijze stroom

De elektriciteit die CE Delft inkoopt bestaat uit een mix die door de Milieubarometer betiteld wordt als groene stroom uit Nederlandse biomassa, windkracht, waterkracht en zonne-energie. Ons gas is aardgas waarvoor de leverancier CO2-compensatie organiseert, voor de Milieubarometer telt dat als ‘groengas’ waar netto geen CO2-emissie aan verbonden is. Daarmee zou de CO2-uitstoot van ons stroom- en gasgebruik uitkomen op nihil. Omdat we andere partijen afraden groene stroom/groen gas als milieuprestatie op eigen conto te schrijven, hebben we onze ingekochte elektriciteit en gas toch ingevoerd als ware het ‘grijze stroom/gas’.