Maatschappelijke kosten-batenanalyse maatregelen bodemlood

Lood komt als gevolg van jarenlang menselijk handelen op veel plaatsen in de bodem als diffuse bodemverontreiniging voor. Kinderen worden blootgesteld aan lood in de bodem, bijvoorbeeld doordat zij vervuilde gronddeeltjes binnen krijgen tijdens het spelen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gezondheidseffect optreedt bij ieder gehalte aan loodverontreiniging in de bodem, ook bij gehalten onder de interventie-waarde uit de Wet bodembescherming. Het RIVM en de GGD adviseren om, op plaatsen waar kinderen in contact kunnen komen met bodemlood, maatregelen te nemen om de blootstelling terug te brengen tot een niveau dat zo laag is als redelijkerwijs mogelijk.

De nieuwe inzichten over de risico’s roepen de vraag op wat, vanuit maatschappelijk oogpunt, de beste manier is om het risico van diffuse loodverontreiniging te beheersen.
In deze studie zijn de maatschappelijke kosten en baten geanalyseerd van maatregelen om de risico’s van (diffuse) loodverontreiniging in de bodem te beheersen. Deze maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het formuleren van een gemeentelijk beleidskader voor het beheer van wijken met een diffuse loodverontreiniging. Een MKBA is een hulpmiddel voor het identificeren en afwegen van concrete maatregelenpakketten om gezondheidseffecten bij bewoners te beperken. Hierin worden kosten en effecten zoveel mogelijk onder een noemer gebracht door ze uit te drukken in euro’s.

De MKBA is opgesteld op basis van de eerder door CE Delft ontwikkelde Leidraad MKBA in het milieubeleid en het door CE Delft ontwikkelde handboek schaduwprijzen.

Auteurs CE

Martijn Blom
Robert Vergeer
Ellen Schep

Delft, oktober 2017

MKBA maatregelen bodemlood DEF

Meer informatie Robert Vergeer
Robert

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32