Werkwijzer voor MKBAs op het gebied van milieu

Een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) is een instrument dat wordt gebruikt in de besluitvorming voor overheidsbeleid. Een MKBA kan helderheid geven over afwegingen die in het (milieu)beleid onvermijdelijk opduiken: is het wenselijk om afval nog meer te scheiden, dienen er strengere normen voor oppervlaktewaterlozingen te worden opgelegd, moet de motorrijtuigenbelasting verder worden gedifferentieerd naar CO2-uitstoot of juist naar overige milieu-effecten? Milieubeleidsmaatregelen leiden enerzijds tot kosten bij bedrijven en consumenten, maar anderzijds ontstaan er maatschappelijke baten door minder milieuvervuiling, zoals een betere gezondheid of een prettigere leefomgeving. De vraag is dan of de baten opwegen tegen de kosten die gemaakt moeten worden. Een MKBA kan inzicht in deze materie verschaffen. In 2013 is de Algemene Leidraad verschenen (Romijn en Renes, 2013) die ingaat op de manier waarop MKBAs dienen te worden uitgevoerd op alle terreinen van het overheidsbeleid. Door de brede toepasbaarheid gaat de Algemene Leidraad niet altijd specifiek in op de diverse toepassingsgebieden, zoals het milieu. Daarom worden er voor specifieke toepassingsgebieden seperate werkwijzers opgesteld. CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van IenM de Werkwijzer Milieu opgesteld. De werkwijzer gaat in op hoe een MKBA dient te worden opgezet en uitgevoerd en bevat voorschriften en aanbevelingen voor een goed gebruik van MKBAs in het milieudomein. Daarnaast gaat de werkwijzer in op de concrete toepassingsmogelijkheden van MKBAs op het gebied van milieu. De werkwijzer is bedoeld voor zowel beleidsambtenaren die om een MKBA vragen, als de onderzoekers die een MKBA uitvoeren of beoordelen.

Auteurs CE

Martijn Blom
Sander de Bruyn
Geert Warringa
Ellen Schep

Delft, juli 2017

Werkwijzer voor MKBAs op het gebied van milieu

Contact persoon: Sander de Bruyn

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30