Verkenning voorlopige analyse WKK

De Energy Efficiency Directive (EED) verplicht EU-lidstaten om maatregelen in te voeren ter verbetering van de energie-efficiëntie ten behoeve van de doelstelling van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ontwikkelt een raamwerk voor de invulling van een voorlopige beoordeling (voorlopige analyse) voor het doen van een kostenbatenanalyse (kba) bij een voorgenomen investering in stookinstallaties met een thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MWth. Ten behoeve van deze invulling heeft RVO.nl aan CE Delft gevraagd mogelijkheden te verkennen om randvoorwaarden/criteria op te stellen die als input kunnen dienen voor de voorlopige analyse.

CE Delft ontwikkelde een beslisboom waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen een drietal uitganssituaties:
  1. Toepassing van WKK is niet mogelijk of rendabel.
  2. Toepassing van WKK is mogelijk rendabel maar behoeft projectspecifieke evaluatie.
  3. Toepassing van WKK kan worden beoordeeld met een eenvoudige reken-regel die aangeeft dat een rendabele businesscase niet waarschijnlijk is.

Auteurs CE

Maarten Afman
Sebastiaan Hers

Delft, december 2015

Verkenning voorlopige analyse WKK

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32