The propylene oxide production chain and possibilities for energy saving

Public summary

Met bedrijven die onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) vallen heeft de Nederlandse regering lange-termijnafspraken over energie-efficiëntie (LEE) gemaakt. Een van deze bedrijven is LyondellBasell. Lyondell Chemie Nederland B.V., onderdeel van LyondellBasell, produceert Propyleenoxide (PO) op twee locaties bij Rotterdam met gebruik van twee verschillende processen. Op de Maasvlaktelocatie wordt PO via het POSM-proces gemaakt, met styreen als bijproduct, en op de Botlek-locatie via het PO/TBA-proces, met tert-butyl alcohol (TBA) als bijproduct.

Zowel op de productielocaties zelf als in de upstream- en downstream PO-, TBA- en styreen-productieketens zijn er mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren, en onder de LEE-afspraak worden bedrijven gestimuleerd om het potentieel van al deze opties te evalueren.

CE Delft heeft de koolstofemissies en cumulatieve energievraag van LyondellBasell’s beide Nederlandse PO-productielocaties bepaald.

Het doel van het project was om het energiebesparingspotentieel in de PO-, styreen en TBA-productieketens te berekenen. In de studie is ook gekeken naar opties die samenwerking met andere bedrijven vereisen of die besparingen opleveren voor meer dan een bedrijf in de productieketen.  Het project is in nauwe samenwerking met LyondellBasell uitgevoerd.

Met gebruik van informatie in de open literatuur en gegevens die door LyondellBasell zijn aangereikt is elke processtap in detail uitgewerkt, teneinde de belangrijkste massa- en energiestromen in kaart te brengen. Deze als energieschema’s vormgegeven stromen geven een indicatie van het detailniveau dat door deze aanpak kan worden verkregen.

In brainstormsessies zijn de diverse opties voor energiebesparing in de productieketens beoordeeld. Op basis van de gemaakte voorstellen is na deze sessies een lijst potentiële maatregelen opgesteld, met daarbij een indicatie van zowel het energiebesparingspotentieel als de technische en economische haalbaarheid van de betreffende maatregel. De maatregelen zijn vervolgens aan LyondellBasell gerapporteerd.

Auteurs CE

Harry Croezen
Lonneke Wielders

Delft, januari 2012

Public Summary

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32