Review of the Impact Assessment for a 2030 climate and energy policy framework

Op 22 januari 2014 publiceerde de Europese Commissie (EC) haar voorstel voor een raamwerk voor het Europese klimaat- en energiebeleid voor 2030. Dit document zal als basis dienen voor onderhandelingen over de nieuwe klimaatdoestellingen voor 2030. De European Climate Foundation vroeg CE Delft het Impact Assessment dat ten grondslag ligt aan het EC-voorstel  te evalueren. Dit Impact Assessment, waarin zeven mogelijke beleidsopties worden vergeleken met het PRIMES 2013 Referentiescenario, is geanalyseerd met betrekking tot gebruikte methodologie, meenemen van impacts, reikwijdte van scenario’s en helderheid voor beleidsmakers die over de formulering van het raamwerk voor 2030 gaan beslissen. Uit onze analyse blijkt dat het meest ambitieuze broeikasgas-reductiescenario: 45% reductie in 2030 ten opzichte van 1990, vanuit welvaart-economisch perspectief als “optimaal” kan worden beschouwd. Qua beleidsinspanningen wordt dit scenario bovendien als meest kosteneffectief beoordeeld in de context van de 2050 Low Carbon Roadmap. We menen daarom dat de Commissie er goed aan zou doen aanvullende scenario’s in hun Impact Assessment te betrekken die tot grotere emissiereducties leiden en tegelijk nog kosteneffectief zijn.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Sander de Bruyn

Delft, maart 2014

Review of the Impact Assessment for a 2030 climate and energy policy framework

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32