Over weging - Een inventarisatie van weegmethoden voor LCA

Bij het maken van een milieubewuste keuze tussen productalternatieven kunnen de resultaten van levenscyclusanalyse van producten (LCA) een goed hulpmiddel vormen. De uitkomst van een LCA - het milieuprofiel - is een opsomming van de bijdragen die het product direct of indirect levert aan verschillende typen milieueffecten, bijvoorbeeld klimaatverandering, verzuring, vermesting, toxiciteit, ruimtebeslag en uitputting van grondstoffen. Om een uiteindelijke keus te kunnen maken is het belangrijk dat de belangen van verschillende milieueffecten tegen elkaar worden afgewogen, zodat er per productalternatief uit de gezamenlijke effectscores één eindscore kan worden gevormd. Voor deze weging in LCA zijn diverse methoden ontwikkeld. Tegelijk is het een controversieel onderwerp, omdat een dergelijke weging per definitie niet waardenvrij is. In dit rapport worden de belangrijkste LCA-weegmethoden besproken. Ook worden de voor- en nadelen van weging in LCA bediscussieerd.

Auteurs CE

Marijn Bijleveld

Delft, april 2010

rapport

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32