Onderzoek naar heffingen ter bevordering van selectieve inzameling en recyclage van bedrijfsafval

Dit onderzoeksrapport bestudeert 4 mogelijke varianten van heffingen die kunnen worden ingezet ter bevordering van de selectieve inzameling en recyclage van bedrijfsafval in Vlaanderen. Het rapport is opgesteld in opdracht van de OVAM.

Op basis van de resultaten van de analyse van de verschillende varianten en rekening houdend
met de ervaringen met de huidige heffing op het verbanden van bedrijfsafval en voorgaande varianten, werd door de stuurgroep beslist om variant 1a verder uit te werken. Dit betreft een heffing op het aanbieden van gemengd bedrijfsafval die opgelegd wordt aan de afvalproducenten.

Een dergelijke heffing is goed implementeerbaar in Vlaanderen en heeft het potentieel om tot een verdere gedragswijziging te leiden. In deze studie werd uitgegaan van een prijsgevoeligheid van de hoeveelheid restafval van bedrijven van 0,4. De voorgestelde heffing leidt in dit geval tot een daling van de hoeveelheid restafval tussen de 4,4 en 8,8%. Dit laatste kan overigens verder versterkt worden door een toekomstig groeipad van de heffing vast te leggen en kenbaar te maken, waardoor een blijvende prikkel ontstaat om de aangeboden hoeveelheid restafval te verminderen. Binnen de studie is ook uitgebreid gekeken naar de juridische aspecten van implementatie.

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32