Markt en flexibiliteit

Hoofdrapport & Achtergrondrapport

Er dienen zich grote veranderingen aan op het elektriciteitsnet; door sterk groeiende variabele productie zonne- en windenergie, én toepassing van technieken met een aanzienlijke elektriciteitsvraag en een specifiek vraagpatroon (zoals elektrisch vervoer en elektrische warmtepompen). De gevolgen hiervan zullen zichtbaar zijn in een drietal deelmarkten van het elektriciteitssysteem:

1.    Levering van elektriciteit (Commodity).
2.    Balanshandhaving (Onbalans).
3.    Netwerkcongestie (Transportcapaciteit).

Om deze nieuwe ontwikkelingen op te kunnen vangen zal de behoefte aan flexibele middelen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen toenemen. Dit noemen we flexibiliteit. Door de toekomstige uitdagingen komt de vraag op hoeveel flexibiliteit er nu en straks beschikbaar is en of deze flexibiliteit wel voldoende toegang heeft tot de verschillende deelmarkten van de elektriciteitsmarkt.
Dit rapport vormt de hoofdrapportage van het project ‘Markt en flexibiliteit; marktinrichting ter ontsluiting van flexibiliteitsopties’. Deze hoofdrapportage biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten van het project. Naast deze rapportage is er ook een achtergrondrapportage beschikbaar waarin een breed overzicht en gedetailleerdere uitwerking van de analyses en resultaten van het project wordt gepresenteerd.

Het project is opgezet naar aanleiding van de analyse ten behoeve van de denktank ‘structurele verandering energiemarkt’.  De analyse blikt vooruit op de ontwikkelingen in het elektriciteitssysteem tot 2030.


Auteurs CE

Harry Croezen
Frans Rooijers
Maarten Afman
Sebastiaan Hers

Delft, juni 2016

Markt en flexibiliteit, Hoofdrapport
Markt en flexibiliteit, Achtergrondrapport

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Sebastiaan Hers.

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30