Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland als gevolg van de RED en FQD

De Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) en de Richtlijn Brandstofkwaliteit (FQD), die een aanjager zijn voor het aandeel hernieuwbare energie in Nederland, lopen af in 2020. Ter opvolging stelde de Europese Raad in oktober 2014 doelstellingen voor CO2-reductie en hernieuwbare energie voor 2030 vast. Eind februari 2015 presenteerde de Europese Commissie tevens haar plan voor een ‘Energie Unie’. Daarmee zijn de hoofdlijnen van het nieuwe Europese beleidskader bepaald en rest nog de specifieke uitwerking ervan.

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) had de wens een advies uit te brengen aan de Nederlandse overheid over de invulling van het Europees beleid na 2020. De Commissie heeft CE Delft, ter ondersteuning van dit advies, gevraagd de twee huidige richtlijnen te evalueren in termen van aandelen hernieuwbare energie, netto CO2-emissiereductie en kosteneffectiviteit.

Op basis van dit onderzoek kwam naar voren dat de ETS-prijs alleen onvoldoende sturing biedt en te onstabiel is om een hoog aandeel hernieuwbare energie te realiseren. Daarnaast is de aanbeveling om te sturen op CO2-reductie, zodat daadwerkelijk CO2 gereduceerd wordt en afwenteling op andere sectoren voorkomen wordt. Een andere belangrijke aanbeveling gaat over innovatie: nieuw beleid moet bedrijven voldoende prikkels bieden om ook in duurdere innovatieve technologieën te investeren, die op lange termijn een hoge potentie hebben. Meer aanbevelingen zijn te lezen in het rapport en de samenvattende notitie.
Het advies van de Commissie Corbey aan staatssecretaris Mansveld (I&M) en minister Kamp (EZ) over het Europese beleid voor hernieuwbare energie en brandstoffen getiteld: ‘Europees beleid eenvoudig duurzamer’ vindt u hier.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Arno Schroten
Anouk van Grinsven

Delft, juli 2014

Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland als gevolg van de RED en FQD
Hernieuwbare energie in Nederland

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32