Evaluatie Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) 1 en 2

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft CE Delft gevraagd een beknopte ex-post evaluatie uit te voeren van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) 1 en 2. De evaluatie is uitgevoerd middels interviews, check van resultaten en het hergebruiken van eerdere evaluaties. De evaluatie heeft mede tot doel te komen tot adviezen voor een nieuw LAP3 in 2015. De doelen uit het LAP kunnen worden samengevat onder drie hoofddoelen:
  1. Zorgen voor een milieukundige betere verwerking van afval, met daarbij als denkraam het verschuiven van de verwerking naar hogere treden op de Ladder van Lansink. Nadruk lag op het sterk verlagen van de hoeveelheid stort en verbranden (zonder energieopwekking van afval).
  2. Liberalisering van de afvalmarkt met meer vrijheid van ondernemen (geen capaciteitsplanning voor afvalverbranding meer) en meer vrijheid van handel (open grenzen voor in- en export niet-gevaarlijk brandbaar afval voor verbranding als vorm van verwijdering.
  3. Harmonisatie van afvalbeleid en regels in heel Nederland (eerder waren er provinciale verschillen).
Meeste doelstellingen van LAP1 en LAP2 bereikt
Het grootste deel van de kwantitatieve doelstellingen van het LAP is bereikt. De hoeveelheid stort van brandbaar afval is drastisch gedaald, de energieproductie van afvalverbranding is gestegen en ook het percentage nuttige toepassing van afval in diverse sectoren is gestegen. Echter het bereiken van drie doelstellingen aangaande nuttige toepassing is toe te schrijven aan de toekenning van de R1-status aan AVI’s in 2010 en 2011. Zonder die R1-status zijn de doelstellingen voor de nuttige toepassing van het totale afvalaanbod voor huishoudelijk afval en HDO-afval niet gehaald. De doelstelling voor de nuttige toepassing van industrieel afval is net niet gehaald. De ketenprojecten voor de 7 prioritaire afvalstromen hebben nog weinig kwantitatieve resultaten opgeleverd. De klimaatemissies van de afvalsector zijn met 60% gedaald. De luchtverontreinigende emissies zijn ook gedaald, hoewel NOx-emissie na 2005 weer toeneemt. Marktwerking is ingevoerd. Ook de beoogde ontkoppeling van de afvalhoeveelheid van de economische ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Martijn Blom
Ingrid Odegard

Delft, mei 2014

Evaluatie Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) 1 en 2

 

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30