De rol van eindgebruikers in relatie tot systeemintegratie

Advies aan de topsector Energie

De Topsector Energie vroeg om advies wat de korte- en middellange termijnacties zijn waar de overheid, de industrie en onderzoekers zich de komende jaren op moeten richten in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van vraagflexibiliteit. In een consortium met Berenschot en Overview hebben we dit uitgewerkt in dit rapport. Het rapport is een opmaat voor een routekaart vraagflexibiliteit.

Flexibele vraag moet er toe bijdragen dat de toekomstige elektriciteitsvoorziening in balans blijft, ook met steeds meer variaties door duurzame energie (wind- en zonne-energie) en minder centrales. Waar tot voorheen de centrales alle variaties opvingen, zal dat in de toekomst minder vanzelfsprekend zijn.

De slimme eindverbruiker kan die rol gaan opvangen. Er is een enorm groot aantal technieken waarmee de energievraag flexibel kan worden ingevuld. In het rapport hebben we dit systematisch in beeld gebracht voor de industrie, MKB/utiliteit, en de huishoudens inclusief hun rol in het elektrisch opladen van auto’s. 

Naast de vele technische mogelijkheden hebben we ook naar gedragsmatige aspecten, de marktkant en kansen voor Nederland gekeken. Ook is naar voren gekomen dat er een verandering van regelgeving nodig is om de flexibiliteitsopties te ontsluiten voor de eindgebruiker.

Hoofdpunten van de routekaart zijn op 21 april 2015 toegelicht op het congres Systeemintegratie van de Topsector Energie in Apeldoorn.

Auteurs CE

Frans Rooijers
Arno Schroten
Benno Schepers
Maarten Afman

Utrecht, april 2015

De rol van eindgebruikers in relatie tot systeemintegratie

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32