Comparing the Green Gold Label CO2 Calculation Methodology with the NTA8080 Standard

In dit rapport wordt een gedetailleerde verantwoording gegeven van de door CE Delft uitgevoerde vergelijking van de NTA8080 en de Green Gold Label (GGLS8) CO2-certificeringssystemen. Om tot een robuuste vergelijking van deze twee standaards te komen werd niet alleen de toegepaste wiskundige methodologie voor berekening van  broeikasgasemissies vergeleken, maar ook  de respectievelijke certificeringsprocedures. Voor enkele van de termen in de emissiebalansvergelijkingen konden geen specifieke formules of berekeningsmethoden worden vastgesteld, maar als precieze CO2-reductiegegevens beschikbaar zijn, kunnen de GGLS8 en NTA8080 CO2-rekenmethodieken als gelijkwaardig worden beschouwd. De met de beide standaards berekende minimum broeikasgasemissiebesparingen bleken lichtelijk te verschillen. Deze discrepantie zou kunnen leiden tot een keuze voor één standaard boven de andere, teneinde een ‘gunstiger’ minimumeis te verkrijgen. Omdat de certificeringsregels voor onafhankelijke certificatie-organisaties ruwweg uniform zijn, kunnen de respectievelijke resultaten als even geloofwaardig worden beschouwd.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Harry Croezen

Delft, januari 2013

Comparing the Green Gold Label CO2 Calculation Methodology with the NTA8080 Standard

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32