Climate impact of potential shale gas production in the EU

Final report

In deze studie, die door AEA in samenwerking met CE Delft en Milieu voor DG Klimaatactie van de Europese Commissie is uitgevoerd, worden op basis van eerdere ramingen van de broeikasemissies van schaliegasproductie en beschikbare reductiemogelijkheden de emissies van mogelijke schaliegaswinning in de EU beter ingeschat. 

De broeikasemissies per eenheid uit schaliegas opgewekte stroom zijn geraamd op ongeveer 4-8% hoger dan voor stroomopwekking via conventionele pijpleidinggas uit Europese bronnen. Deze additionele emissies ontstaan vóór de verbrandingsfase, net name bij boorputvoltooiing, wanneer de boorvloeistof samen met het vrijgekomen methaan naar de oppervlakte wordt teruggepompt. Wanneer de emissies van boorputvoltooiing door affakkelen of afvangen worden teruggedrongen en/of gebruikt, daalt dit verschil tot 1-5%. De analyse lijkt uit te wijzen dat de emissies van uit schaliegas opgewekte stroom (het referentiescenario) 2-10% lager zijn dan die van stroom opgewekt met conventionele pijpleidinggas afkomstig van niet-Europese bronnen (Rusland, Algerije) en 7-10% lager dan die van stroom via naar Europa geïmporteerde LNG.

In onze ‘worst case’ schaliegas-scenario, waarbij alle terugstroomgassen tijdens boorputvoltooiing worden afgeblazen, zouden de emissies van via schaliegas opgewekte stroom echter vergelijkbaar zijn met de maximaal berekende emissies voor stroom opgewekt via geïmporteerde LNG of uit Rusland geïmporteerde gas.

Auteurs CE

Harry Croezen

Harwell, Didcot, juli 2012

het rapport

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32