Logo CE Delft

Handboek Schaduwprijzen

Wat zijn schaduwprijzen?
Sommige producten en diensten hebben een maatschappelijke waarde maar zijn moeilijk in geld uit te drukken omdat er geen markt van vraag en aanbod is. Een voorbeeld hiervan is de kwaliteit van het milieu. Voor dit soort producten en diensten worden zogenaamde schaduwprijzen berekend; prijzen die gelden wanneer er een markt zou zijn. Schaduwprijzen worden berekend op basis van wetenschappelijke inzichten in maatschappelijke preferenties. Het milieu krijgt hiermee een prijskaartje in euro’s. Er zijn twee benaderingswijzen om schaduwprijzen voor milieukwaliteit te bepalen:
 • Preventiekostenbenadering
  Uitgangspunt zijn de kosten om milieubeleidsdoelstellingen te halen. De schaduwprijs is gelijk aan de (marginale) kosten van de duurste maatregel die noodzakelijk is voor realisatie van de beleidsdoelen.
 • Schadekostenbenadering
  Deze benadering waardeert milieukwaliteit aan de hand van een inschatting van de schade door emissies en andere aanpassingen aan het natuurlijke kapitaal (schade aan gezondheid, ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen).
Gebruik van schaduwprijzen
Diverse partijen, waaronder overheden en bedrijven, hanteren schaduwprijzen om milieueffecten inzichtelijk te maken, af te wegen en financieel te waarderen. Grofweg kan men drie gebruiksdoelen omschrijven:
 1. Toepassing in kosten-batenanalyses en investeringsbeslissingen
 2. Bepaling van de milieu-impact van bedrijven, producten en diensten
 3. Gebruik voor benchmarking en indicatoren, voor onderling vergelijk van bedrijven, organisaties of landen

Handboek schaduwprijzen

De inhoud van het Handboek Schaduwprijzen is tweeledig:

 1. De berekeningsmethodiek en praktische toepassing van schaduwprijzen en de daarvan afgeleide weegfactoren voor individuele milieuthema’s
 2. Twee datasets; één op basis van preventiekosten en één op basis van schadekosten, toepasbaar in tal van economische en milieukundige analyses (op basis Nederlandse gemiddelden)

Het unieke aan het onderzoek is dat de meest recente milieukundige ontwikkelingen rondom karakterisatiefactoren en economische inzichten in waardering zijn gecombineerd tot een methodologisch consistent geheel. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de literatuur rondom waardering van externe effecten en aan de milieukundige literatuur die weegfactoren ontwikkelt. Daarmee is het Handboek een nuttig wetenschappelijke achtergronddocument, waarin relevante factoren, methodologische keuzes en te hanteren aannames voor het bepalen van schaduwprijzen en weegfactoren expliciet worden benoemd.


Meer informatie

Heeft u vragen over het Handboek Schaduwprijzen of wilt u weten op welke manier CE Delft u kan adviseren
over het gebruik van schaduwprijzen, dan kunt  u contact opnemen met Sander de Bruyn.