Logo CE Delft

CE Mailvisie mei 2017


Energietransitie waterschap

Het waterschap Brabantse Delta heeft CE Delft gevraagd te ondersteunen bij het concretiseren van de strategie voor energietransitie, waarbij het waterschap in 2050 volledig klimaatneutraal wil zijn. CE Delft onderzoekt twee vraagstukken:
  1. Meest gunstige scenario voor eigen duurzame energieproductie uit zon en wind;
  2. Strategieën voor het stimuleren van innovaties voor energiewinning, die het waterbeheer raken.
Meer informatie: Lonneke Wielders. naar boven

Team Duurzame steden

Om aan te sluiten bij de ambities van duurzame steden heeft CE Delft een speciaal team geformeerd dat steden, waterschappen en bedrijven gaat helpen bij het realiseren van lokale duurzaamheidsdoelstellingen. U kunt zich aanmelden voor de speciale nieuwsbrief Duurzame Steden die drie keer per jaar verschijnt. Of rechtstreeks contact opnemen met Benno Schepers voor nadere informatie of een kennismakingsbezoek. Meer informatie: Benno Schepers. naar boven

CETenderTool actief kool

Duurzaamheid kwantitatief meewegen in aanbestedingen kan met behulp van een CETenderTool. Op dit moment werkt CE Delft aan een CETenderTool voor reactivatie van actief kool, voor de drinkwaterbedrijven Evides en Oasen. Zij willen verbetering van de CO2-footprint meewegen in de aanbestedingsprocedure en daarmee bedrijven stimuleren de CO2-footprint van actief kool te verminderen. Een CETenderTool kan voor allerlei verschillende producten en diensten opgesteld worden. Wilt u duurzaamheid kwantitatief meewegen in uw aanbesteding, neem contact op met Ingrid Odegard. naar boven

Parijs en verkeer

Het klimaatakkoord van Parijs vereist forse CO2-reductie in alle sectoren, waaronder de sector verkeer. RAI Vereniging heeft CE Delft gevraagd om een studie uit te voeren naar wat het klimaatakkoord van Parijs betekent voor de Nederlandse automobielsector. RAI Vereniging, de Nederlandse brancheorganisatie voor auto-importeurs en -producenten, wil voor zichzelf en haar leden beter inzicht krijgen in de opgave voor de sector en de mogelijkheden om uitstoot te verminderen. Ook gaat CE Delft in dit project in beeld brengen met welk beleid de reducties gerealiseerd kunnen worden en wat de voor- en nadelen zijn verschillende beleidsstrategieën. Meer informatie: Huib van Essen. naar boven

Milieu-impact pluimveemest

Pluimveemest kan op verschillende manieren worden verwerkt. Meer dan een derde van alle in Nederland beschikbare pluimveemest wordt door BMC Moerdijk gebruikt om elektriciteit te produceren. De as, die hierbij ontstaat, wordt ingezet als kunstmest. BMC Moerdijk heeft aan CE Delft gevraagd om de milieueffecten van de thermische conversie van pluimveemest bij BMC Moerdijk te vergelijken met acht alternatieve manieren voor de verwerking van pluimveemest. Andere manieren zijn bijvoorbeeld: vergisten, composteren of uitrijden van mest op het land. CE Delft heeft een mineralenbalans opgesteld en een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. Meer informatie: Lonneke de Graaff. naar boven

CVS-congres en Nationale Emissieregistratie

Nationale Emissieregistratie: Maarten ’t Hoen ondersteunt vanaf 2017 de Taakgroep Verkeer en Vervoer van de emissieregistratie. Hij zal de trendanalyse uitvoeren en bijdragen aan de verslaglegging in rapporten voor o.a. IPCC en EEA. Daarnaast neemt Maarten plaats in het bestuur van de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS). Het CVS-congres bestaat ruim 40 jaar en is hét vervoercongres van Nederland, waar onderzoekers, beleidsmakers en belangstellenden op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening elkaar ontmoeten. Meer informatie: Maarten 't Hoen. naar boven

CO2-tool voor investeringen in Europese weginfrastructuur

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) heeft CE Delft gevraagd om een methodologie te ontwikkelen waarmee de ontwikkelingsbank de CO2-footprint van de projecten waarin zij investeert in kaart kan brengen. Doel is om bij de beoordeling van investeringsaanvragen in infrastructuur en materieel de CO2-footprint van het project vast te stellen. De verkeersaantrekkende werking van projecten en de geografische afbakening zijn belangrijk bij het kwantificeren van de impact van projecten. De bank werd in 1990, na de val van de Muur, opgericht.  Meer informatie: Eelco den Boer. naar boven

Afscheid aardgas, maar hoe?

Aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen zal verdwijnen en vervangen worden door warmtenetten, warmte-koudeopslag (WKO) of een warmtepomp, maar ook door groen gas. Maar als aardgas even duur blijft, zal er weinig veranderen. Er is een combinatie nodig van lokale en nationale sturing. En het is noodzakelijk om na te denken over hoe die transitie gefaciliteerd (of gestuurd) kan worden zodat er incentives ontstaan om lokaal de beste klimaatneutrale oplossing te kiezen. CE Delft heeft rond dit onderwerp een brede groep van experts en (energie)bedrijven georganiseerd die met elkaar oplossingen en aanbevelingen gaan opstellen, zodat concreter wordt hoe huishoudens en gebouwbeheerders gestimuleerd worden bij de overstap van aardgas naar anders verwarmen. Meer informatie: Frans Rooijers. naar boven