Logo CE Delft

CE MAILVISIE DECEMBER 2016


Groei laadpalen

Het aantal elektrische auto’s groeit waardoor de vraag naar publieke laadpunten toeneemt. CE Delft onderzoek voor RVO hoeveel publieke laadpunten er bij moeten komen om aan de groeiende vraag te voldoen. Een tweede vraag is of deze laadpunten ‘automatisch’ meegroeien met de toename van het aantal elektrische auto’s, omdat het winstgevend is voor marktpartijen, of dat er nog geen sluitende businesscase bestaat. Meer informatie: Anco Hoen. naar boven

Gelijke kansen warmtenetten

De aanleg van warmtenetten vergt ingrijpende investeringen en levert aanzienlijke financiële risico’s op vergeleken met aardgasnetten. De kosten van warmtenetten worden niet gesocialiseerd; die van gas- en elektriciteitsnetten wel. Dat maakt het lastig om economische schaalvoordelen te realiseren die nodig zijn om een warmtenetwerk efficiënt te  benutten. In opdracht van de AMEC en het Programmabureau Warmte en Koude Zuid-Holland verkent CE Delft wat de financiële gevolgen voor huishoudens zijn, als de kosten van warmtenetten van de Metropoolregio Amsterdam en Zuid-Holland gesocialiseerd zouden worden. Daarnaast worden de argumenten voor en tegen socialiseren van netkosten geïnventariseerd. Meer informatie: Martijn Blom. naar boven

MKBA loodverontreiniging gemeenten

Lood komt in veel grote steden als diffuse verontreiniging in de bodem voor. Recent onderzoek laat zien dat ook bij concentraties onder de interventiewaarde sprake is van een gezondheidsrisico; een neurotoxicologisch effect bij blootstelling op jongere leeftijd. Dit roept de vraag op wat, vanuit maatschappelijk oogpunt, de beste manier is om het risico van diffuse loodverontreiniging te beheersen. Voor het ministerie van I&ME verzorgd CE Delft een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van gebruiksmaatregelen, bruikbaar bij gemeentelijk beleid voor het beheer van wijken met een diffuse loodverontreiniging. Meer informatie: Martijn Blom. naar boven

Circulair gebruik metalen verpakkingen

Stichting Kringloop Blik gaat met hulp van CE Delft een duurzaam materiaalplan opstellen voor metalen. Nu de circulaire economie steeds concreter vorm begint te krijgen heeft Stichting Kringloop Blik aan CE Delft gevraagd een evaluator te ontwikkelen waarmee verschillende type metalen verpakkingen kunnen worden geëvalueerd op hun circulariteit. De invalshoeken  zijn materiaalgebruik, energiegebruik, kosten en de relatie tot het verpakte product. De recycling van blik staat zo in de belangstelling dat er parallel een tweede project loopt. Voor de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) maakt CE Delft een afwegingskader voor gemeenten over de voor- en nadelen van bron- en nascheiding van blik. Meer informatie: Geert Bergsma. naar boven

Bioplastics in circulaire economie

Het ministerie van I&M wil een beleidsvisie opstellen over het gebruik van biobased en biodegradeerbare kunststoffen en heeft CE Delft opdracht gegeven om door middel van literatuuronderzoek en interviews duidelijkheid te geven over de milieuvoor- en nadelen van bioplastics. Hierbij gaat het om productie, gebruik en de afvalfase van bioplastics. Aan bod komen vragen als: verminderen ze het klimaatprobleem, kunnen ze een oplossing zijn voor zwerfafval en plastic soep en worden er minder grondstoffen gebruikt? Meer informatie: Geert Bergsma. naar boven

CE Delft bijdrage STRONG

De verschillende gebruiksmogelijkheden van de ondergrond. Bron: TNOCE Delft heeft met de ‘Verkenning welvaartseffecten’ een bijdrage geleverd aan het Ontwerp Structuurvisie Ondergrond (STRONG) die de het Kabinet recent naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de Verkenning zijn de welvaartseffecten van ‘standaard toepassingen’ van verschillende ondergrondfuncties binnen de vier scenario’s van het planMER verkend en alle belangen voor verschillende partijen op een rij gezet en indien mogelijk in geld (welvaartseffecten) uitgedrukt. In STRONG zijn voor het eerst de beleidsvelden van de ruimtelijke ordening en de ondergrond op nationale schaal bij elkaar gebracht. Meer informatie: Martijn Blom. naar boven

Groene bestelbus battle

In navolging van de succesvolle Green Tax Battle Electric uit 2015, zal Natuur & Milieu binnenkort de Groene Bestelbus Battle organiseren. In deze Battle zullen 4 à 5 teams met voorstellen komen om de bestelautomarkt te verduurzamen. Evenals bij de vorige Battle zal CE Delft de voorstellen van de teams beoordelen op milieu- en mobiliteitseffecten en uitvoerbaarheid. CE Delft zal een kwalitatieve én kwantitatieve beoordeling van de effecten geven. Meer informatie: Arno Schroten. naar boven

Frans stimuleringsbeleid biomethaan

Voor de Franse gasnetbeheerder GRDF voeren CE Delft en eclareon een benchmark uit naar stimuleringsmaatregelen die zeven Europese landen hanteren voor biomethaan in de transportsector. Biomethaan is biogas dat wordt opgewerkt tot aan aardgaskwaliteit. Doel van het project is om de gasnetbeheerder te adviseren welke stimuleringsmaatregelen geschikt zijn om de toepassing van biomethaan in transport in Frankrijk te bevorderen. Meer informatie Cor Leguijt. naar boven