Logo CE Delft

CE MAILVISIE SEPTEMBER 2016


Warmtevisie Cogas Almelo

Cogas is netbeheerder (bijv. gas en electriciteitsnet) in Oost-Nederland en wil gemeenten adviseren en ondersteunen in hun duurzaamheidsambitie. Aan CE Delft is gevraagd inhoudelijke ondersteuning te leveren voor een Warmtevisie voor het concessiegebied. In een quickscan worden kaartlagen van de verschillende mogelijkheden voor verduurzaming van de warmtevoorziening inzichtelijk gemaakt. Deze kunnen in een GIS-programma gecombineerd worden om synergie en kansen tussen de mogelijkheden inzichtelijk te maken. Meer informatie: Benno Schepers: 015 - 2150 150.
naar boven

Meer weten over bestelbusjes

Recent publiceerde CE Delft de studie ‘Omvang van stadslogistiek’, waarin voor de eerste keer vanuit de verschillende gebruikersgroepen naar de bestelauto is gekeken. Als vervolg op deze studie  hebben de Topsector Logistiek en Connekt de ambitie uitgesproken om meer kennis en cijfers  te verzamelen over de redenen waarom bestelbusjes worden ingezet en  welke vervoersstromen met welke omvang door busjes worden vervoerd. Ook wordt onderzoek gedaan naar het aantal en gebruik van verschillende typen bestelauto’s en het verschil in uitstoot. Tot nu toe geven de bestaande databronnen voor transport daar nog onvoldoende inzicht in. CE Delft bundelt haar kennis op het gebied van vervoer, logistiek en duurzaamheid voor dit onderzoek met Panteia, Buck, TNO en Districon .  Meer informatie Eelco den Boer, 015 - 2150 150.
naar boven

Implementatie maatschappelijk verantwoord inkopen

De rijksoverheid heeft via het plan van aanpak MVI uitgesproken de ambities voor MVI te verhogen. Daarbij is het cruciaal dat de criteriadocumenten, die inkopers gebruiken om minimum- en gunningscriteria te stellen, actueel, uitdagend en duidelijk zijn. Daarnaast is een helder werkproces voor jaarlijks beheer en onderhoud voor de documenten vastgesteld. CE Delft en Rebel gaan dit jaar voor het ministerie van BZK de jaarlijkse actualisatie organiseren, voorbereiden en faciliteren. Gekeken wordt naar actualisatie van milieucriteriadocumenten. Daarnaast onderzoeken we in dit project de potentiële besparing van levensduurkosten en geven we inhoudelijk advies over duurzaamheidsthema's. Meer informatie: Lonneke de Graaff: 015 - 2150 150. naar boven

CEGOIA voor 49 gemeenten N-Holland

De provincie Noord-Holland neemt het voortouw zodat bij de ambitie om in 2050 een volledig duurzame energievoorziening te hebben, iedere gemeente in de provincie antwoorden krijgt op vragen zoals: Wat is voor elke buurt de economisch meest voordelige duurzame warmtevoorziening en wat betekent dat voor de energie-infrastructuren? En in welke buurten kan het best worden gestart met het verduurzamen van de energie-infrastructuur en de gebouwen?
CE Delft zet voor deze vragen het CEGOIA-model in, dat berekent op buurtniveau alle warmtekosten van gebouwen: besparing, consumptie, productie en distributie.
Het gaat om investeringen in isolatie en gebouwinstallaties, maar ook over het vervangen van het gasnet, de mogelijkheden van warmtenetten, geothermie of warmte-koudeopslag en over all electric-oplossingen. Meer informatie en voorbeelden zijn te vinden op www.cegoia.nl.

naar boven

Overheidsmaatregelen biokerosine

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft CE Delft gevraagd om overheidsmaatregelen die het gebruik van biokerosine stimuleren in kaart te brengen en hun effectiviteit en indirecte effecten te onderzoeken. Biokerosine is een duurzame brandstof voor de luchtvaart. Vanwege de relatief hoge kosten wordt die momenteel mondjesmaat gebruikt, maar een veel hoger gebruik is nodig om het klimaateffect van de luchtvaart te beperken. Mogelijke overheidsmaatregelen kunnen zich zowel op de vraagzijde (brandstofleveranciers, luchtvaartmaatschappijen) richten als op de aanbodzijde (biobrandstoffenproducenten). De maatregelen zijn afhankelijk van het ambitieniveau van de Nederlandse overheid. CE Delft voert het onderzoek samen met LEI en TAKS uit. Meer informatie: Jasper Faber 015 - 2150 150.

naar boven

Recycleketen kunststoffen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft CE Delft gevraagd om een update te verzorgen van de recycleketen van kunststoffen, bestaande uit hernieuwde inventarisatie van energie en grondstofstromen van recycling via bronscheiding, nascheiding en statiegeld ten behoeve van een milieuanalyse. Daarmee krijgen we heel precies in beeld wat de milieuprestatie is van de huidige kunststof recycle keten. Ook kijken we naar verbetermogelijkheden.  Deze informatie is met name ook behulpzaam voor het tweede deel van het project waar we samen met KIDV en andere partners toekomstscenario’s voor de kunststof recycle keten in 2030 analyseren.  Ook een marktanalyse van de toepassing van mixed kunststof en de materialen die daar mee vermeden worden is onderdeel van de opdracht. Dit laatste onderdeel wordt uitgevoerd door TNO onder begeleiding van CE Delft. Meer informatie: Geert Bergsma, 015 - 2150 150.
naar boven

Analyse Mijnwater

In 2008 werd in Heerlen de eerste Mijnwaterenergie-centrale ter wereld geopend. Inmiddels heeft het project zich ontwikkeld van het benutten van de geothermische energie uit de mijnen tot het benutten van alle nuttige energiestromen in Heerlen, cascadering van warmte en koeling en het slim aansturen van energievraag en –aanbod op verschillende temperatuurniveaus. CE Delft is gevraagd een analyse van het Mijnwaterproject te maken en het te vergelijken met conventionele manieren van warmte/koudeproductie en andere alternatieven. En om te kijken of het op nieuwe locaties is te realiseren en hiervoor een checklist van randvoorwaarden op te stellen. Meer informatie: Benno Schepers 015 - 2150 150.
naar boven